Public relations, Public Affairs, Publicity

Jakość reputacji, stopień poparcia i zrozumienia dla celów działalności firmy, jej wizji i przedsięwzięć wśród poszczególnych grup interesariuszy decyduje o jej sukcesie i przewadze konkurencyjnej.

Opracowujemy i wdrażamy  kompleksowe strategie public relations wspierające naszych klientów w następujących obszarach ich aktywności biznesowej m.in. :

– Realizacji procesów zmian takich jak restrukturyzacje, fuzje, przejęcia

– Wprowadzeniu nowych usług, produktów na rynek

– Procesie rebrandingu

– Prowadzeniu dialogu z szerokimi grupami interesariuszy

– Procesie zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych

– Budowaniu relacji z mediami

– Budowaniu relacji z liderami opinii

– Budowaniu relacji z instytucjami otoczenia biznesowego i publicznego

– Realizacji znaczących inwestycji  i przedsięwzięć, które mają istotny wpływ na otoczenie infrastrukturalne i społeczne, w którym funkcjonuje dana firma, a także  środowisko naturalne

 

Nasze usługi doradcze i egzekucyjne w obszarze strategicznego podejścia do działań public relations obejmują:

1. Planowanie i realizację wielowątkowych analiz komunikacyjnych, których zakres oraz obszary badawcze definiowane są przez nas w zależności od typu problemu, wyzwań,  przed jakimi stoi nasz klient, branży, procesów decyzyjnych i wielu innych czynników mających wpływ na przeprowadzenie tego typu pracy analitycznej. Do przeprowadzenia analiz wykorzystujemy szereg narzędzi badawczych i analitycznych.  Wnioski służą m.in:

– Ocenie i weryfikacji dotychczasowych działań public relations prowadzonych przez daną firmę, czy instytucję

– Ocenie i weryfikacji dotychczasowych działań public relations prowadzonych przez konkurencję

– Zdefiniowaniu/przedefiniowaniu strategicznych i taktycznych celów działań public relations

– Zdefiniowaniu/ przedefiniowaniu grup docelowych działań public relations

– Wskazanie/weryfikacja przekazywanych komunikatów

– Identyfikacji potencjalnych punktów wrażliwych, symptomów potencjalnych  sytuacji kryzysowych

– Identyfikacji liderów opinii

– Wskazaniu głównych kontekstów komunikacyjnych

– Wskazaniu głównych tzw. kotwic medialnych

 

2.     Opracowanie strategii public relations, która obejmuje m.in.:

– Zaprojektowanie działań projektowych, wskazanie adekwatnych narzędzi i technik public relations

– Wskazanie właściwych kanałów komunikacji on-line i off-line

– Zdefiniowanie ew. ambasadorów i partnerów komunikacji

– Opracowanie planu działań, harmonogramów oraz budżetów

Zwiń

Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów komunikacyjnych służących budowaniu sprzyjającego klimatu i zrozumienia dla celów i działań naszych klientów. Tworzymy plany i strategie public affairs służące budowaniu relacji, poparcia i prowadzenia dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy m.in. samorządami, instytucjami otoczenia biznesowego, instytucjami publicznymi, administracją rządową. Oferujemy szerokie spektrum usług analityczny, doradczych w obszarze public affairs obejmujące m.in.: analizę grup wpływu, analizę procesów decyzyjnych; monitoring legislacyjny, projektowanie polityki medialnej.

Zwiń

Nasza oferta w obszarze planowania i realizacji polityki medialnej obejmuje m.in

 

– Pełnienie roli doradczej w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją polityki medialnej

– Tworzenie koncepcji kreatywnych i merytorycznych kampanii publicity oraz ich realizację w mediach ogólnopolskich, społecznościowych, a także zagranicznych

– Nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z przedstawicielami mediów istotnych z punktu widzenia firmy poprzez spotkania osobiste jak i rozmowy telefoniczne

– Reagowanie na zapytania ze strony mediów – przygotowanie oficjalnych odpowiedzi dla prasy i komunikatów

– Opracowywanie i przekazywanie mediom informacji prasowych, komentarzy, oświadczeń etc.

– Organizowanie wywiadów One2One

– Opracowanie koncepcji specjalnych materiałów prasowych, audycji dedykowanych oraz debat wraz z negocjowaniem warunków tego rodzaju publikacji / nagrań

– Przygotowanie, monitorowanie i aktualizacja planów redakcyjnych poszczególnych mediów najważniejszych z punktu widzenia działalności spółki

– Bieżący monitoring mediów (w tym alert mediowy)

– Przygotowanie spotkań z mediami, organizacja media trips

Zwiń

Kryzysem jest każda istotna zmiana w organizacji m.in. restrukturyzacja, fuzja, przejęcie, wprowadzenie nowego produktu na rynek, zmiana zarządu, rebranding, zmiany legislacyjne, społeczne, polityczne mające istotny wpływ na działalność biznesową firmy i wiele innych. Kryzysem jest  również sytuacja utraty dobrego wizerunku, reputacja czy wiarygodności firmy.  We wszystkich tych przypadkach pomagamy naszym klientom w procesie zarządzania komunikacją, która odgrywa kluczową rolę i decyduje o wynikach finansowych firmy, skali ewentualnych strat bądź sukcesie strategicznych przedsięwzięć. Zakres oferowanych przez nas usług doradczych i egzekucyjnych obejmuje m.in:

– Tworzenie planu działania i scenariuszy komunikacyjnych

– Kompleksowe doradztwo w zakresie strategii i działań z zakresu zarządzania sytuacją kryzysową, współpraca z Zarządem firmy

– Zdefiniowanie najważniejszych punktów “zapalnych” i sygnalizowanie ich klientowi

– Opracowanie i wdrożenie tzw. Crisis Manual – wytycznych dotyczących zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej

– Bieżąca weryfikacja i uzupełnianie materiałów koniecznych do prowadzenia komunikacji zewnętrznej, w tym media relations oraz komunikacji wewnętrznej

– Przygotowanie planu komunikacyjnego odbudowy reputacji, wizerunku

– Opracowanie strategii komunikacji w procesie zmian

– Opracowanie strategii public relations i public affairs

– Szkolenia dla zarządu oraz służb informacyjnych i public relations firmy

– Pełna obsługa 24/7 h

Zwiń

Umiejętność przekazywania właściwych informacji, które są w stanie odpowiedzieć na pytanie “dlaczego kogokolwiek miałaby obchodzić moja firma, produkty, usługi, działania?”  decyduje o skutecznym marketingu wpływu. Potrafimy usłyszeć i zrozumieć głos potencjalnych odbiorców, interesariuszy, opinii publicznej, spojrzeć z ich perspektywy na dany problem, określić główne czynniki, osoby, instytucje wpływu etc.  W następnym kroku zaprojektować właściwe komunikaty, które powinny zostać przekazane poprzez właściwe kanały i platformy (www, blog, media, wydarzenia, kontakty osobiste, współpracę instytucjonalną etc.)

Zwiń
Projektowanie i implementacja strategii public relations
Projektowanie i implementacja strategii public affairs
Media relations
Kampanie publicity w earned, ownedpaid media
Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych
Message development

Realizacje w usłudze

Każda firma funkcjonuje w otoczeniu rynkowym i pozarynkowym. Strategie pozarynkowe są tym ważniejsze, im szanse dla firm są uzależnione od klimatu społecznego, w którym dana firma funkcjonuje (grupy protestu, media, stosunek opinii publicznej do danej sprawy, branży, problemu etc), samorządu, instytucji publicznych. Firmy mają mniejszą kontrolę nad wynikami swoich działań w otoczeniu pozarynkowym niż rynkowym. Oznacza to, że dla wielu z nich strategie pozarynkowe mogą być kluczowe w dłuższej perspektywie i wymagają planowania i przewidywania.

Posiadamy silne kompetencje w tworzeniu wyjątkowych platform i kontekstów komunikacyjnych służących budowaniu relacji z mediami, liderami opinii, instytucjami otoczenia biznesowego i publicznego oraz sprzyjającego klimatu dla celów i działań naszych klientów.

Nasze nagrody

Klienci

Poniżej przedstawiamy listę naszych klientów, dla których realizowaliśmy pełne spektrum usług analitycznych, doradczych i egzekucyjnych w zakresie public relations, public affairs i publicity

Zobacz opinie Klientów o naszej pracy