CityBell

MIASTA I REGIONY

W ciągu najbliższych trzydziestu lat świat wokół miast, regionów, krajów zmieni się niebotycznie. Postępujące wyrównywanie się kosztów pracy, systemów podatkowych, obniżające się bariery handlowe i inwestycyjne, rosnąca wydajność logistyki międzynarodowej, możliwości wyrafinowanej globalnej komunikacji wpływać będą na rozwój hiperkonkurencji i niespotykanej dotąd intensywności handlowej i inwestycyjnej. 

Wraz z tymi zjawiskami rosnąć będzie presja i oczekiwania wobec miast, regionów, aglomeracji, żeby szybciej i skuteczniej dostosowywały się zmieniających się uwarunkowań. To co stanie się kluczowym wyróżnikiem na konkurencyjnym rynku będzie opierać się na zdolności do uruchamiania nowoczesnych mechanizmów rozwoju, polegających na innowacjach, a nie na taniej sile roboczej, komercjalizacji badań naukowych, interdyscyplinarnej wiedzy, technologii i procesach skupionych w określonych obszarach geograficznych i ekonomicznych. Siła gospodarek będzie zależeć od poziomu nauki, zdolności do tworzenia, przyciągania i utrzymywania talentów, zarządzania i kreowania perspektywą zatrudnienia i kształcenia, umiejętności rozwiązywania dylematów niedopasowania dostępnych zasobów ludzkich do potrzeb danego rynku pracy, a także konieczności otwarcia się na inne narodowości. Pojawią się większe wyzwania związania z podnoszeniem jakości życia i tworzeniem przestrzeni przyjaznych życiu w dynamicznie rozwijających się aglomeracjach.

Współczesne miasta i regiony dla efektywnego wypełnienia swoich funkcji realizować będą zarządzanie zarówno w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, kształtowania rynku pracy, pozyskiwania kapitałów, innowacji jak i strategicznej komunikacji i promocji:

  • Miasta, regiony, subregiony czy obszary metropolitarne konkurować będą ze sobą na rynku krajowym i globalnym, na poziomie oferty, talentów, dostępnej infrastruktury, klimatu inwestycyjnego, ale również na poziomie wizerunku i swojej reputacji.
  • Budowanie spójnego, rozpoznawalnego i pozytywnego wizerunku  będzie przepustką do tego, aby móc „być w grze". Dlatego, kompetencje związane z kształtowanie marki i reputacji muszą stać się jedną z kluczowych kompetencji związanych z zarządzaniem tym obszarem w przyszłości.
  • Kształtowanie marki miejsca i jego wizerunku wiąże się z koncepcją tworzenia wartości, m.in. dla mieszkańców, partnerów krajowych i międzynarodowych, inwestorów, przedsiębiorców, turystów, instytucji naukowych, badawczo-rozwojowych etc.
  • Działania komunikacyjne i promocyjne, które związane są z procesem kształtowania marki miejsca będą stanowiły coś znacznie większego niż reklamowanie się, logo, hasła reklamowe... Wymagać będą koordynacji i ustalenia konkretnych komunikacyjnych celów strategicznych i taktycznych, wspierających realizację określonej wizji. Ich zasadniczym celem będzie zapewnienie, aby możliwości danego miasta czy obszaru, jego oferta, osiągnięcia, cele i wyzwania były w pełni, w odpowiednim czasie i właściwym odbiorcom  prezentowane, po to, aby budować kapitał niezbędny do odnoszenia sukcesów w zatłoczonym, konkurencyjnym świecie.

Citybell Consulting oferuje strategiczne doradztwo i realizację zintegrowanych działań komunikacyjnych na rzecz miast i regionów, które służą efektywnej promocji gospodarczej, turystycznej, tym samym budowaniu przewagi konkurencyjnej i wzmacnianiu marki miejsca.